Brief van de Minister ivm vervroegd verbod en nadeelcompensatie

Brief van de Minister ivm vervroegd verbod en nadeelcompensatie

Op 28 augustus 2020 kondigde het kabinet aan wetgeving te zullen voorbereiden op basis waarvan het verbod op het houden van nertsen in Nederland wordt vervroegd. Op 16 november jl. heeft de Tweede Kamer de voorgestelde wetswijziging ter vervroeging van het verbod op de pelsdierhouderij ontvangen. De wetswijziging regelt het vervroegde verbod op het houden van nertsen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het advies van het OMT-Z van 24 augustus jl. en het vervolgadvies van 9 november jl., waarover de Tweede Kamer op 10 november geïnformeerd werd (Kamerstuk 28 286, nr. 1133). Het OMT-Z ziet de verplichte beëindiging van de pelsdierhouderij na afloop van de pelsperiode als de beste optie om het volksgezondheidsrisico op de lange termijn (reservoirvorming en daaruit volgende infecties) te couperen.

 

https://nfe.nl/files/8616/0857/3834/Brief_Minister_20-11-2020_wijziging_WvP_ivm_vervroegde_beeindiging.pdf